PRO VED

PROFESIONALITA V OBLASTI VONKAJŠÍCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

O nás Kontaktujte nás

O nás

Sme mladí a dynamickí

Sme spoločnosť poskytujúca projekčné a inžinierske činnosti autorizovanými stavebnými inžiniermi pre líniové stavby a statiku stavieb.

Špecializujeme sa predovšetkým v oblasti projekcie vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN.

Radi sa prispôsobíme požiadavkám zákazníka.

Komplexné služby pre

Vlastníkov a prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav v elektroenergetike na území Slovenskej a Českej republiky,

Investorov developerských projektov, projektov dopravnej a inej technickej infraštruktúry s vyvolanými investíciami týkajúcich sa úprav elektrických vedení,

Fyzické a právnické osoby, ktorých záujmy sa nachádzajú v ochrannom pásme elektrických vedení alebo v pásme vplyvu elektroenergetických zariadení.

Naše služby

Ponúkame komplexné projekčné činnosti vo všetkých etapách prípravy nových a rekonštruovaných vedení:

Technická pomoc, Územno-technická štúdia, Štúdia realizovateľnosti,
Dokumentácia pre územné rozhodnutie,
Dokumentácia pre stavebné povolenie,
Dokumentácia pre výber zhotoviteľa,
Dokumentácia pre realizáciu stavby,
Výrobno-montážna dokumentácia stožiarov,
Dokumentácia skutočného vyhotovenia.

Spolupráca pri špecifikácii technického zadania investície,
Spolupráca pri tvorbe technických špecifikácií a iných technických podkladov,
Výkon odborného autorského dozoru projektanta,
Výkon technického dozoru investora stavby,
Aktualizácia projekčného riešenia na základe okolností vzniknutých v priebehu výstavby,
Spolupráca pri kolaudačnom konaní,
Spolupráca pri riešení závad pred uplynutím záručnej doby.

Posúdenie odbornou projekčnou organizáciou slúži ako podklad pre vybavenie povolenia inej stavby v ochrannom pásme el. vedenia a stanovenie podmienok pre jej umiestnenie.

Zabezpečenie súhlasov, rozhodnutí, stanovísk, záväzných stanovísk a pod. ako čiastkových podkladov pre vydanie povolení,
Zabezpečenie právoplatného dokumentu povoľujúceho stavbu (územné rozhodnutie / stavebné povolenie / oznámenie k ohláseniu / potvrdenie, že sa ohlásenie ani povolenie nepožaduje),
Zabezpečovanie odborných posudkov – dendrologický prieskum, revitalizačné opatrenia, projekt prístupových ciest a rekultivácie, znalecké posudky pre určenie ceny pozemkov, a.i.,
Zabezpečenie geometrických plánov ako podkladov pre uzatváranie zmlúv o vecnom bremene a zmlúv o budúcich zmluvách o vecnom bremene,
Zabezpečenie odňatí pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu,
Zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania vzťahov k dotknutým pozemkom,
Zabezpečenie projektov dočasného dopravného značenia pri obmedzení cestnej premávky výstavbou a ich prerokovania,
Zabezpečenie výnimiek z ochranných pásiem ciest, železníc a ostatných nadzemných a podzemných investícií ako podklad pre vydanie povolení,
Zabezpečenie oslovenia majiteľov a užívateľov pozemkov dotknutých výstavbou / nachádzajúcich sa v ochrannom pásme vedenia.

Výpočty najkratších vzdialeností medzi elektrickým vedením a križovaným objektom (tzv. výpočty križovatiek),
Výpočty úrovní elektromagnetických polí (EMF) pod elektrickým vedením a v jeho okolí z pohľadu ochrany verejného zdravia,
Výpočty interferenčných ovplyvnení iných líniových zariadení elektrickými vedeniami,
Výpočty elektrických parametrov, prúdovej a výkonovej zaťažiteľnosti vedení a nesymetrie
Statické posudky oceľových konštrukcií prenosovej a distribučnej sústavy (stožiare, stĺpy, atď.)

Zabezpečenie merania úrovní elektromagnetických polí,
Zabezpečenie geodetických, geologických a iných prieskumov,
Zabezpečenie merania odporov uzemnení stožiarov,
Zabezpečenie merania rezistivity pôdy.

Náš tím

Dokumenty

Názov Dátum
Firemná politika 24.07.2019 Stiahnuť

Kontakt

Projekcia statiky:
Ing. Jozef Predáč
tel.: +421 917 400 296
jozef.predac (at) proved.sk

PROVED, s.r.o.
Miletičova 23,
821 09 Bratislava
GPS: 48°09'07'' N, 17°08'20'' E

Projekcia elektro:
Ing. Miroslav Bindzár
tel.: +421 917 400 298
miroslav.bindzar (at) proved.sk

Email: proved (at) proved.sk
Web: www.proved.sk
Telefón: +421 2 208 660 10
Pondelok - Piatok (09:00 - 17:00)

Projekcia elektro:
Ing. Ján Šulík
tel. +421 917 400 297
jan.sulik (at) proved.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 51 863 197
DIČ: 2120818656
IČ DPH: SK2120818656

Vjazd na parkovisko pre návštevy je na adrese Trenčianska 47.